JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ja till detaljplan för Wildfire berg- och dalbana på Kolmården

[2018-04-03] Växjö tingsrätt

Mark- och miljödomstolen i Växjö har idag lämnat överklagandena avseende detaljplanen för berg- och dalbana på Kolmårdens djurpark utan bifall.

Norrköpings kommun antog den 19 juni 2017 en detaljplan som möjliggjorde berg- och dalbanan Wildfire på djurparkens område. Beslutet överklagades av boende i området och av Naturskyddsföreningen bl.a. med hänvisning till påverkan på trafik- och bullerförhållanden samt påverkan på närliggande skyddade områden och skyddsvärda djurarter i närområdet. Domstolen bedömde dock att bullerpåverkan inte var större än att den skulle accepteras och att trafikökningen p.g.a. detaljplanen endast skulle bli marginell i förhållande till den omfattande befintliga djurparken. Vidare bedömdes påverkan på skyddade djurarter p.g.a. detaljplanen bli begränsad. Domstolen avslog samtliga överklaganden.

Domstolen var dock inte enig i sitt avgörande. Ett av de tekniska råden var skiljaktig och ville upphäva detaljplanen p.g.a. brister i miljökonsekvensbeskrivningen samt att buller från verksamheten och negativ påverkan på landskapsbilden riskerar att påtagligt skada riksintresset för friluftsliv.

Senast ändrad: 2018-04-03

För mer information kontakta:

Peter Ardö
Chefsrådman
0470-560 276

Målnummer:

P 3094-17