JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt är en av fem regionala mark- och miljödomstolar. Övriga finns vid Umeå, Östersunds, Nacka och Vänersborgs tingsrätter. För information om hur ni kan kontakta mark- och miljödomstolen, se kontaktuppgifter.

Vad gör en mark- och miljödomstol?

De mål som mark- och miljödomstolen prövar kan delas upp i fyra olika måltyper, miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål och va-mål.

Mark- och miljödomstolen är i vissa mål första instans. Dessa mål kan delas upp i ansökningar om tillstånd, stämningsmål och mål om utdömande av vite. Mark- och miljödomstolarna prövar dessutom överklaganden av beslut från länsstyrelserna och ett antal andra myndigheter, s.k. överklagandemål. Dessutom handlägger mark- och miljödomstolarna enstaka ärenden enligt ärendelagen samt vissa andra ”specialmål”.

Mark- och miljödomstolen handlägger emellertid inga brottmål och därmed inte heller brott mot miljöbalken enligt bestämmelserna i 29 kapitlet i balken. Sådana "miljöbrott" anmäls till allmän åklagare och handläggs sedan vid allmän domstol.

Vart överklagas domar och beslut?

Mark- och miljödomstolens domar och beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen är slutinstans i mål där det första beslutet har fattats av en myndighet. I mål som har börjat i mark- och miljödomstol dömer Högsta domstolen som sista instans.

Inom vilket område dömer mark- och miljödomstolen?

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt prövar mål som rör verksamheter och åtgärder inom Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Vilka arbetar på mark- och miljödomstolen?

Den dömande personalen på mark- och miljödomstolen består av såväl juristdomare som tekniska råd. De tekniska råden har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar.

I vissa mål deltar även särskilda ledamöter. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde. Den andra ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden. De särskilda ledamöterna är till skillnad från domarna och de tekniska råden inte anställda vid domstolen utan tjänstgör efter kallelse.

På mark- och miljödomstolen arbetar även beredningsjurister som handlägger mål, i första hand de överklagade målen, och föredrar förslag till domar och beslut. All korrespondens i målen hanteras av avdelningarnas domstolshandläggare, som även bistår med protokollföring och arkivering m.m. 

 
Senast ändrad: 2017-04-28